Veiklos rezultatų ataskaita

VRA

Finansinės būklės ataskaita

FBA

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

20 vfafas 4 priedas

Aiškinamasis raštas
PAAI¥KIN.RA¥TAS BALANSO 2021-06-31 ¥ilagalio