II ketvirčio balansas 2020-08-18

Veiklos rezultatų ataskaita

VRA

Finansinės būklės ataskaita

FBA

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

20 vsafas

Aiškinamasis raštas

PAAIŠKIN.RAŠTAS BALANSO 2020-06-31 šilag