Veiklos rezultatų ataskaita 

vra

Finansinės būklės ataskaita

fba

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

20 vsaf

Aiškinamasis raštas

PAAIŠKIN.RAŠTAS BALANSO 2020-03-31 šilag